Lutra i Kalwina – oraz tradycję Kościoła Anglii, co wyraża się m.in. w 24 Artykułach Wiary, w Zasadach Ogólnych Stowarzyszeń Metodystycznych, w Kazaniach Jana Wesleya i jego Notach do Nowego Testamentu. To wszystko jest wszakże podporządkowane temu, co sam Wesley określił jako starą religię, religię Biblii, religię [...] całego Kościoła
w jego najczystszych epokach
.

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny zachował dwa biblijne sakramenty Chrzest i Wieczerzę Pańską (Komunię świętą). Chrzest udzielany jest niemowlętom, a spośród dorosłych tym, którzy przedtem nie byli ochrzczeni. Wyznanie grzechów nie występuje jako samodzielny akt, jest bowiem integralnie związane z Wieczerzą Pańską jako jej niezbywalny, wstępny warunek. Inne czynności kościelne
jak konfirmacja, błogosławieństwo zaślubin, ordynacja (wyświęcanie duchownych), posługa chorym – nie są uważane za sakramenty, jakkolwiek stanowią ważne i święte obrządki Kościoła.


Kościół Ewangelicko-Metodystyczny zachował staro- chrześcijańską strukturę episkopalną. Biskupi (supermtendenci) pełnią szczególną służbę kierowniczą, wspólnie inicjując ważniejsze programy ogólnokościelne
i przewodniczą najwyższemu organowi kościelnemu, jakim jest Konferencja Generalna. Biskupów konsekruje się
spośród prezbiterów, święcenia prezbiterów są poprzedzone święceniami na diakona. Jest więc zachowana starożytna trójstopniowość urzędu kościelnego: diakon, prezbiter
i biskup (w metodyzmie brytyjskim funkcje episkopalne wykonuje wspólnie najwyższy organ – Konferencja). Cechą charakterystyczną ustroju całego Kościoła Ewangelicko-
-Metodystycznego jest jego konferencyjność na wszystkich szczeblach organizacyjnych, od parafii (zboru) począwszy.


cały tekst>
Metodyzm jest poreformacyjnym ruchem religijnym, który organizacyjnie wyłonił się z Kościoła Anglii w XVIII w.
na fali przebudzenia i odrodzenia o charakterze ewange- licznym, co wiązało się z działalnością ks. Jana Wesleya (1703-1791), anglikańskiego duchownego, wychowanka,
a następnie nauczyciela na uniwersytecie w Oksfordzie.
W odrębny Kościół metodyzm zorganizował się w 1784 r.
w Ameryce Północnej – i to nie tyle z chęci oddzielenia się od macierzystego Kościoła Anglii, ile raczej w wyniku wydarzeń historycznych (powstanie Stanów Zjednoczonych), powodujących oczywiste oddzielenie się od Korony Brytyjskiej i tym samym od wpływów Kościoła państwowego
.

Metodyzm kładzie nacisk na potrzebę zwrotu do źródeł chrystianizmu: Chrystusa i Ewangelii, wzywa do osobistego nawrócenia i poświęcenia życia Bogu, a więc do uświęcenia. Akceptując wszystkie podstawowe doktryny pierwotnego chrześcijaństwa, metodyzm podkreśla, że ważne i wiary- godne są nie tyle sformułowania dogmatyczne, ile raczej praktyczne skutki: doświadczenie wiary i świadectwo życia. Chrześcijanie muszą być świadomymi uczniami
i naśladowcami Chrystusa.

Metodyzm nie odróżnia się więc jakąś „metodą” zbawienia czy odrębnymi dogmatami, nie wprowadza ani nowych praktyk religijnych, ani systemu nakazów i zakazów warunkujących otrzymanie zbawienia itp.; po prostu – akcentuje aktualność i niezmienność prawdy Ewangelii
w stosunku do każdego człowieka i w każdym czasie

Wraz z całym chrześcijaństwem podziela wiarę w Trój- jedynego Boga, wyrażoną w apostolskim, atanazjańskim
i nicejsko-konstantynopolitańskim Wyznaniu Wiary oraz
w decyzjach dogmatycznych pierwszych czterech soborów powszech- nych. W swej postawie dogmatycznej uwzględnia dorobek i spuściznę
Ojców Kościoła i Reformatorów XVI w. 
O metodystach

metodyzm

Strona główna
Wydarzenia
Zaproszenie
O metodystach
Nasze Credo
Pomagaj z nami
Czytelnia
Poznańska parafia
Ogłoszenia
Kontakt
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Poznaniu